Задонский тихон молитва

Содержание

Молитвы святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому чудотворцу

Задонский тихон молитва

От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́ блаже́нне,/ о́браз всем был еси́ сло́вом, житие́м, любо́вию,/ ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием,/ те́мже и всели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́, святи́телю Ти́хоне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: С юности возлюбил Христа, блаженный, примером был для всех словом, жизнью, любовью, духом, верой, чистотой и смирением, потому и поселился ты в Небесных обителях, где, предстоя Престолу Пресвятой Троицы, моли, святитель Тихон, о спасении душ наших.

Молитва 1-я*

О, вели́кий святи́телю Христо́в и чудотво́рче Ти́хоне! Услы́ши нас, многогре́шных, прибега́ющих к Тебе́ с те́плою ве́рою и умиле́нною мольбо́ю.

Зане́ ве́мы ангелоподо́бное благо́е житие́ твое́ на земли́, прославля́ем ко всем твою́ ми́лость, благогове́ем пред высото́ю твои́х христиа́нских доброде́телей, и́миже во благовре́мении преуспева́л еси́ к сла́ве ди́вно просла́вившаго тя Го́спода.

Ты вои́стинну был еси́ до́брый па́стырь слове́снаго ста́да Христо́ва, та́ин Бо́жиих до́бльственный строи́тель, сто́лпе и украше́ние Це́ркве Правосла́вный, Росси́йский Златоу́сте, язы́ческих обы́чаев кре́пкий искорени́телю, преиску́сный истолкова́телю Ева́нгельскаго уче́ния, ре́вностный блюсти́телю свяще́нных оте́ческих преда́ний, люби́телю мона́шескаго безмо́лвия, богодухнове́нный собира́телю сокро́вища духо́вныя му́дрости от ви́димаго ми́ра сего́, прему́дро Бо́гом сотворе́ннаго. Ты, я́ко избра́нный сосу́д благода́ти, неле́ностно поуча́л еси́ всех жа́ждавших спасе́ния сло́вом, житие́м, любо́вию, Ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием. Ты был еси́ ми́лостивый защи́тник си́рых, призре́ние вдови́ц, убо́гих и всем су́щим в беда́х и напа́стех ско́рый уте́шитель. И ны́не ве́мы, я́ко предстои́ши пред лице́м Го́спода сла́вы и име́еши ве́лие к Нему́ дерзнове́ние; сего́ ра́ди к Тебе́, о́тче, прибега́ем и усе́рдно мо́лим тя: бу́ди о всех нас хода́тай у Престо́ла Всевы́шняго. Да прости́т Он беззако́ния и непра́вды на́ша; да просвети́т омраче́нный суето́ю ум наш и напра́вит к и́стинному све́ту Богопозна́ния; да сохрани́т слабая се́рдца на́ша от любостра́стных грехо́вных увлече́ний и тлетво́рнаго мудрова́ния ве́ка сего́; да пода́ст земли́ благовре́менное ороше́ние дожде́й и плодоноше́ние и вся нам поле́зная, я́же к животу́ вре́менному и ве́чному, да вси притека́ющии к ра́це нетле́нных моще́й твои́х обрету́т мир, любо́вь и безмяте́жие. Це́ркви на́шей испроси́ у Небе́снаго Царя́ ми́лость, благоде́нствие, спасе́ние, на враги́ же побе́ду и одоле́ние. Оте́чество на́ше огради́ споко́йствием и тишино́ю, сохрани́ оби́тель твою́ святу́ю от вся́ких собла́знов и научи́ всех нас благогове́йно и богобоя́зненно ше́ствовати по стезя́м за́поведей Бо́жиих, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми ста́ти одесну́ю Го́спода сил в де́нь стра́шнаго всеми́рнаго Суда́ его́. Помяни́, уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Ти́хоне, во святы́х свои́х моли́твах и души́ отше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, да упоко́ит их Госпо́дь в Небе́сных селе́ниих; не пре́зри и на́ше воздыха́ние, да вы́ну прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я*

:

О, всехва́льный святи́телю и уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии.

Ве́руем от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною Тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию.

Приими́ у́бо, ублажа́емый уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свободи́ ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго.

Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да проба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́ны растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая се́рдца на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю о́тче наш Ти́хоне! Со умиле́нием прекло́нше коле́на и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, хва́лим, сла́вим и велича́ем просла́вльшаго тя Бо́га, и нам недосто́йным показа́вшаго в тебе́ ве́лию ми́лость, и всеусе́рдно, ве́рою и любо́вию чту́щия святу́ю па́мять твою́, мо́лим тя: принеси́ моли́тву на́шу к вся содержа́щему и спаса́ющему человеколю́бцу Го́споду, Ему́же ты ны́не с ли́ки А́нгел и со все́ми Святы́ми предстои́ши, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, па́стырем ея́ да даст святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии вве́ренных им люде́й — пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. И па́ки припа́дающе, с упова́нием, я́коже ча́да отца́ нам су́ща, мо́лим тя, святи́телю Ти́хоне, ве́руем бо, я́ко ты, на Небесе́х живы́й, лю́биши ны то́ю же любо́вию, е́юже вся бли́жняя твоя́ возлюби́л еси́, внегда́ пребыва́ти тебе́ на земли́, испроси́ у всеми́лостиваго Го́спода и всем нам пода́ти дар коему́ждо благопотре́бен и вся, я́же к животу́ вре́менному и ве́чному поле́зная, ми́ра умире́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возстановле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины возвраще́ние, подвиза́ющимся в де́лех благи́х укрепле́ние, благоде́лающим преспе́яние, роди́телем благослове́ние, ча́дом в стра́се Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, наста́вником ве́дение и благоче́стие, неве́дущим вразумле́ние, си́рым, неиму́щим и убо́гим по́мощь и заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствование, отше́дшим блаже́нное упокое́ние. Сих всех, наипа́че, проси́ нам, свя́тче Ти́хоне, у Щедрода́вца Бо́га, я́ко имы́й ве́лие к Нему́ дерзнове́ние: тебе́ бо стяжа́хом при́снаго засту́пника и те́плаго моли́твенника о нас пред Го́сподем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я

О, святи́телю, о́тче наш Ти́хоне! Услы́ши нас и потщи́ся благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да проба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х (имена), да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниях на́ших и да изба́вит ны от ве́чных мук и огня́ гее́нскаго, да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние, да та́ко сподо́бимся, со А́нгелы и со все́ми святы́ми, сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 13/26 августа

Прославился проповедничеством, писательскими трудами, нестяжательностью. Долгое время стремился взрастить в себе сердечный мир, в противоположность печали и унынию. Свт. Тихону молятся об избавлении от этих страстей.

* Минея. 13-е августа.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-svyatitelyu-tixonu-zadonskomu-chudotvorcu.html

Молитвы Тихону Задонскому от зависимостей, об учебе

Задонский тихон молитва

Святитель Тихон Задонский — известный общественный деятель XVIII века, сумевший выбраться из нищеты с помощью усердного труда и молитвы, достигший святости на высоком посту епископа, в непростое время эпохи, когда общество было весьма развращенным.

Молятся святителю Тихону об избавлении от зависимостей, помощи в учебе, просят об улучшении финансового положения. Узнав житие святителя, вы поймете, что он при жизни помогал людям делом и молитвой в этих сферах. Не оставляет он молитвы без внимания и после смерти: на Небесах он слышит любое молитвенное воздыхание.

Молитва святителю Тихону Задонскому — обращение к заботливому пастырю

Жизнь святителя была очень трудной, особенно его детство, проведенное в семье бедного псаломщика, и юность, отданная только учебным трудам. Став священником, а затем епископом он заботился обо всей пастве так, что совершенно не находил время для реализации своего таланта писателя и богослова, больше того, подорвал свое здоровье.

Он преподавал, а затем был ректором в ряде духовных учебных заведений. Широкой известности он достиг на Воронежской кафедре, то есть будучи епископом Воронежа.

Он заботился о нравственном состоянии священников, монахов и мирян, боролся с остатками языческих обычаев, безудержным пьянством, опасным хулиганством вплоть до разбоя во время Масленицы, принятом в Воронеже в честь Ярилы».

Современники писали о том, что святитель Тихон смог поднять нравственность в целом городе!
Лишь уйдя на покой в Задонский монастырь, святитель Тихон принялся за писательский труд. Он оставил множество книг духовно-нравственного содержания, которые помогли в духовной жизни многим православным людям.

Среди этих книг главные — «Сокровище духовное, от мира собираемое» и «Об истинном христианстве». Как при жизни святой заботился о том, чтобы люди исправлялись к лучшему, обращались к помощи Божией и изменяли свою жизнь — так и после смерти своими книгами и ответом на молитвы он помог многим выбраться из болота депрессий, уныния и зависимостей.

Как молиться Тихону Задонскому, святителю

В непростые моменты жизни мы понимаем: наша судьба во многом зависит от воли Божией, Господь являет ее в обстоятельствах и случайностях. Часто мы сами уже не можем повлиять а свою жизнь — например, не можем сами избавиться от алкоголизма, не можем сами найти хорошую работу — и это самое время, чтобы попросить помощи у Господа и Его святых.

Святитель Тихон Задонский заботился о целом городе при жизни, успевал узнать нужды каждого, исправить и изменить к лучшему людей. Вот почему и после смертно почитается как добрый заступник, целитель и помощи — и есть многие свидетельства о помощи святителя по молитвам к нему.

При жизни святой Тихон был почитаемым проповедником и христианским учителем. Он даже за земную жизнь написал несколько известных сочинений. Святой вел довольно религиозную пропаганду, так как на искоренения языческих традиций и верований бросал все свои силы. Он полностью отказался от всех земных удовольствий, став примером любви и смирения к Божьему слову.

Святитель очень много времени проводил за молитвой, а окружающих людей всегда удивлял своей прозорливостью и чудотворением. Даже после кончины Святого не перестали восхвалять и почитать. Даже на сегодняшний день множество людей обращаются за помощью и поддержкой к нему.

Тихон Задонский — помощник в скорбях

Святитель Тихон, по свидетельствам молящихся ему, имеет особую благодать помощи

 • в изменении своего характера к лучшему,
 • в осознании своих грехов, покаянии,
 • избавлении от греховных страстей и вредных привычек,
 • при зависимости от алкоголя, курения, наркотиков,
 • в бедности, материальных трудностях,
 • в выздоровлении душевнобольных, бесноватых.
 • при воздействиях колдунов, экстрасенсов.

Благодатную помощь святитель Тихон оказывает всем, кто молится к нему. Особенно защищает он от чар, колдовства. Известно, что экстрасенсы и даже «православные маги» — обманщики, которые помогают людям с помощью злых духов.

Есть много свидетельств того, как исполнялось желание или исчезала болезнь после обращения к «целителям». Однако привороженный любимый человек начинал пить и становился хуже зверя, а ушедшая болезнь или прогрессировала в другом органе, или вообще менялась на смертельную или психическую.

Обращайтесь за духовной помощью только к священнику в церкви и больше молитесь, посещайте богослужения, приступайте к церковным Таинствам!

Святителю Тихону Задонскому можно молиться об избавлении от бесовского воздействия, если вы уже ошиблись, обратившись к колдунам, или если вы предполагаете воздействие от недоброжелателей.

Читать молитву Тихону Задонскому

Читать молитву святителю Тихону Задонскому можно по тексту ниже. Читать онлайн Церковь не запрещает: нет разницы, молиться ли по книги или с экрана.

О святитель, отец наш Тихон Задонский! Хвалим и благословляем тебя, ты Божий угодник, святитель и архипастырь всем людям православным! Жизнь твоя была подобна ангельской: как добрый вестник ты являлся к людям и даровал им надежду, веру и исправление грехов.

Молимся к тебе с верой и чистыми помыслами, просим помощи в добрых и благих делах! Да спасет души наши твое милосердие! Будь нашим ходатаем перед Христом Богом, умоли Его об устроении наших дел и спасении наших душ! Не отвернись от наших недостойных просьб, яви милость Божию к нам! Благослови нас разумом и мудростью сердечной, оберегай от недоброжелательства, зависти, клеветы, избавь нас и наших близких от недобрых мыслей! Помолись ко Господу и Пречистой Деве, да дарует нам Господь силу противостоять злому и разумение. Молятся к тебе грешные и недостойные рабы Божии (имена), просим мы об исцелении наших ран и немощей физических и душевных. Да подаст Господь нам видение грехов своих и плач умиленный о благости Божией и непостоянстве нашем! Покажи нам дверь покаяния — дверь в рай, избави нас от вечной адской муки , когда не сможем мы увидеть лиц близких наших и не сможем получить помощь от Господа! Да подаст Господь нам, верным людям его, спокойствие и тишину в душе нашей и в стране, спасение и здоровье, помощь в делах, добрых близких людей и знакомых, чистоту помышление и благоговение. Да всегда благодарим и славословим тебя, о святитель Тихон, угодник Божий, вместе с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым во веки веков! Аминь.

Молитвами заступника и святителя Тихона Задонского да хранит вас Господь!
Смотреть видео молитвы Тихону Задонскому, святителю:

Источник: https://www.o-vere.ru/molitvi-tihonu-zadonskomu-ot-zavisimostej-ob-uchebe.html

Молитва Тихону Задонскому

Задонский тихон молитва

Современный человек живет в сумасшедшем ритме жизни и мыслях каждый день о хлебе насущном. Иногда нервная система не выдерживает и дает сбои в виде депрессии и уныния.

Молитвы святителю Тихону Задонскому помогают справиться с паническим страхом, буйностью и посылают душевное спокойствие, посылают свои моьбы о работе, кроме того, святителю еще произносят молитвы от колдовства и зла всякого.

Святитель Тихон Задонский

Будущий епископ родился в бедном семействе Соколовских села Короцко Новгородской губернии, ему дали имя Тимофей. Отец был дьяконом в местной церкви, а мать занималась детьми, их было шестеро. Мальчик не помнил отца, потому что тот рано умер, и все заботы легли на плечи матери.

С ранних лет Тимка приходилось трудиться у соседей за кусок хлеба. Семья бедствовала, и мать не могла обеспечить достойного содержания детям. Однажды она решила отдать Тимку заезжему ящику. Но старший брат на коленях просил мать не делать этого. Тогда она решила отдать Тимофея в духовное училище, где за усердное учение его обеспечили казенным содержанием, это был хлеб и горячая вода.

Тимофею пришлось учиться в духовном училище 14 лет из-за нехватки учителей, а когда он повзрослел, то стал преподавать греческий язык и богословие. Только в возрасте 34 года он постригся в монахи с именем Тихон, а фамилию Задонский ему дали в духовной семинарии, так было принято в те времена.

За время своей богослужебной деятельности он имел многие чины: викарий Новгородской епархии, архимандрит Тверской Успенской обители и ректор семинарии, председатель Синодальной конторы в городе Петербурге, епископ Воронежской кафедры.

Он управлял Воронежской епархией, куда входили Курская, Орловская, Тамбовская и Область Войска Донского. Вольные донские степи были пристанищем многих старообрядцев. И святому приходилось нелегко бороться с проявлениями сектантства.

Он был требовательным к себе, по характеру эмоциональным, но не злобным и умел просить прощение, даже если обидчик был неправ.

Со временем большие нагрузки отразились на его здоровье, и он вынужден был просить пенсию и возможности уединиться в Задонском монастыре. Святитель жил в простых и бедных условиях, спал на соломе и укрывался тулупом. Но всегда имел сострадание к бедным людям и заключенным в тюрьме, всю пенсию отдавал на благотворительность, призывал к покаянию и молился за людские грехи.

Отец Тихон обладал даром предвидения и предсказал победу русского народа над армией Наполеона. Ему неоднократно были видения Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Павла, благодаря своим молитвам он узнал время своей кончины земной жизни. Умер святой в возрасте 59 лет. Дни памяти 19 июля и 13 августа.

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

Так же читайте:  Молитва о замужестве Пресвятой Богородице

Святитель Тихон стал прототипом героя романа «Бесы» старца Тихона, а обитель реальным основанием романа.

Святой великий аскет и молитвенник, автор многих духовных книг и сборника коротких нравоучений, «Сокровище духовное, от мира собираемое».

О чем молятся тихону задонскому

Святитель Тихон Задонский покровитель студентов, учеников, преподавателей и проповедников. Он был награжден богом даром исцеления слепых и больных, но боясь, по его мнению, неоправданной славы, скрывал свое дарование.

Когда молятся святому:

 • при паническом беспокойстве;
 • от уныния и депрессии;
 • от алкоголизма;
 • от душевных страданий;
 • просят покой и смирение.

Очень эффективная молитва при пагубных пристрастиях алкоголизме, наркомании. Молитвы служат надежной защитой от колдовства, заговоров, проклятий и порчи.

Когда кажется, что весь мир не мил и нет душевных сил жить дальше приходят на помощь молитвы от уныния и депрессии.

Текст молитвы Тихону Задонскому от уныния:

 «О, великий Угодниче Божий и преславный Чудотворче, Святителю отче наш Тихоне!Со умилением преклонше колена и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, хвалим, славим и величаем прославльшаго тя Бога, и нам недостойным показавшаго в тебе велию милость, и всеусердно, верою и любовию чтущий святую память твою, молим тя: принеси молитву нашу к вся содержащему и спасающему человеколюбцу Господу, Емуже ты ныне с лики Ангел и со всеми Святыми предстоиши, да утвердит во святей Своей православной Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, пастырем ея да даст святую ревность попечения о спасении вверенных им людей — право верующия соблюдати, слабый и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.И паки припадающе, с упованием, якоже чада отца нам суща, молим тя, Святителю Тихоне, веруем бо, яко ты, на небесех живый, любиши ны тою же любовию, еюже вся ближняя твоя возлюбил еси, внегда пребывати тебе на земли, испроси у всемилостиваго Господа и всем нам подати дар коемуждо благопотребен и вся, яже к животу временному и вечному полезная, мира умирение, градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возстановление, заблуждающим на путь истины возвращение, подвизающимся в делех благих укрепление, благоделающим преспеяние, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, наставником ведение и благочестие, неведущим вразумление, сирым, неимущим и убогим помощь и заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствование, отшедшим блаженное упокоение.Сих всех, наипаче, проси нам, Святче Тихоне, у Щедродавца Бога, яко имый велие к Нему дерзновение: тебе бо стяжахом приснаго заступника и теплаго молитвенника о нас пред Господем, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение.

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Текст молитвы от депрессии Тихону Задонскому:

 «Отец наш Тихон, восхваляем тебя! Ты угодник Христовый, святитель Божий! Бытие твое подобно ангельскому, подобно ангелу ты явился и даровал людям надежду. Направляем тебе свою веру и мысли свои благие. Благосердие твое, помощь твоя наши души спасает. Ходатайствуй о нас перед Господом, проси для нас спасения душевного.

Услышь наши мольбы недостойные, будь милостив к нам, заступись за нас. Одари нас мудростью, убереги от зловерия человеческого, защити нас от деяний и помыслов недобрых. Помоли о нас перед Господом, подаруй нам силу великую, милость благую. Обращаются к тебе грешные и недостойные рабы Божьи (имена), просим об исцелении язв наших телесных и душевных.
Избави нас от ран на телах наших. Пусть растворят слезы умиления и сокрушения каменные сердца наши. Вразуми нас о покаянии, избави от вечных мук и огня геенского. Пусть верным людям будет дарован мир и тишина, здравие и спасение, успех в делах, людей добрых на пути, благочестие и чистоту. Молимся тебе и воспеваем образ твой.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.»

Помогают молитвенные тексты при душевных терзаниях и муках.

Так же читайте:  Молитва на исполнение желания в ближайший срок

Молитвенный текст от колдовства:

 «О святителю, отче наш Тихоне!
Услыши нас и потщися благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас, грешных и недостойных рабех Своих (имена), да уврачует Своею благодатию неисцельныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениях наших и да избавит ны от вечных мук и огня геенскаго, да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение, да тако сподобимся, со Ангелы и со всеми святыми, славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.»

При проблемах с коллегами, руководством достаточно поставить свечку святому и помолиться о работе.

Беснование это когда тело не подчиняется разуму, и демоны овладели душой. Поэтому больные лают, беспричинно смеются, произносят грязные ругательства

Пользуется популярностью исцеление у святых мощей святого душевнобольных людей.

Текст молитвы Тихону Задонскому об исцелении:

«О всехвальный Святителю и Угодниче Христов, отче наш Тихоне!Ангельски пожив на земли, ты яко Ангел благий явился еси и в дивнем твоем прославлении.

Веруем от всея души и помышления, яко ты, благосердый наш помощниче и молитвенниче, твоими неложными ходатайствы и благодатию, обильно дарованною тебе от Господа, присно способствуещи нашему спасению.

Приими убо, ублажаемый Угодниче Христов, и в час сей наша недостойная моления: свободи ны твоим заступлением от облегающаго нас суесловия и суемудрия, неправоверия и зловерия человеческаго.

Потщися, скорый о нас предстателю, благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да прибавит Своя великия и богатыя милости на нас грешных и недостойных рабех Своих, да уврачует Своею благодатию неисцельныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениих наших и да избавит ны вечных мук и огня геенскаго; всем же верным людем Своим да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие поживше во всяком благочестии и чистоте, сподобимся со Ангелы и со всеми Святыми славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.»

Текст молитвы Тихону Задонскому о замужестве:

«О великий угодниче Божий и преславный чудотворче святителю отче наш Тихоне!
Со умилением припадающе к иконе твоей, молим тя: принеси молитву нашу к человеколюбцу Господу, да дарует же с долгоденствием душевное же и телесное здравие рабам Божиим (имена) и прихожанам святаго храма сего, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас, грешных и недостойных рабех Своих, да растворит окаменелыя сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениях наших и да избавит ны от вечных мук и огня геенского, да поем и славим неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое отеческое заступление, во веки веков. Аминь.»

Смотрите еще видео с молитвой святителю, читаемой в нужде всякой:

Так же читайте:  Молитва о защите детей к Божией Матери

Молитва Тихону Задонскому

Источник: https://tolkovanie.info/molitva-tihonu-zadonskomu/

Молитва Тихону Задонскому: об исцелении, от уныния, колдовства

Задонский тихон молитва

Люди часто не выдерживают современного темпа жизни. В результате чего появляются переживания, расстройства нервной системы, уныние и т. д. Обрести их легко, а избавиться бывает сложно. Нередко надежда остается только на помощь Высших сил. Действенной в этом случае является молитва Тихону Задонскому. Она способствует приобретению спокойствия.

Из жизни святителя

Святой родился в бедной семье. Назвали мальчика Тимофеем. Его отец был дьяконом в небольшой церкви. Он очень рано умер. Мать мальчика не могла справиться с детьми и хотела отдать его в другую семью.

Не дал ей этого сделать старший брат Тимофея. Тогда бедная женщина отправила сына в духовное училище, где его содержание было казенным.

В свободное от учебы время мальчик подрабатывал, поэтому сумел противостоять бедности.

Юноша был способным, за что его назначили учителем в том же заведении, где он получил образование. Преподавал Тимофей богословие и греческий язык.

В возрасте 34 года он принял решение принять монашеский постриг, во время проведения которого ему дали духовное имя Тихон.

Инок проводил активную просветительскую деятельность в местах, где проживали донские казаки, потому что в их числе было много старообрядцев. За эти заслуги он удостоился наименования Задонский.

Святитель боролся с разными сектами. Прошел путь от викария до епископа. Обладал даром прозорливости и чудотворца. В зрелом возрасте начал болеть. Из-за этого он уединился в Задонском монастыре, где не требовал особых условий для себя. Свою пенсию старец всегда отдавал другим. Его не интересовала материальная составляющая жизни. Он стремился к духовному развитию:

 • много молился, просил исцеления для других;
 • писал богословские труды;
 • наставлял людей в вере.Тихон отказался от земных удовольствий. Стал примером любви и смирении к Божьему слову. Умер монах в возрасте 60 лет. Был похоронен в склепе Задонского монастыря под алтарем.

В 1845 году начали возводить новый собор в обители и обнаружили нетленные останки святителя. Даже его одеяние осталось в неизменном виде.

После этого Тихона причислили к лику святых, хотя еще до этого православные христиане почитали его как чудотворца. Мощи монаха находятся в Задонском монастыре до сегодня.

О чем просить

Святитель является небесным покровителем монахов, учеников духовных семинарий, церковных певчих и катехизаторов. К нему часто обращаются и простые люди. Молитва святителю Тихону Задонскому помогает в следующем:

 • укрепляет веру;
 • успокаивает, дарует смирение;
 • избавляет от злобы, депрессии и уныния;
 • ограждает от душевных и телесных недугов;
 • спасает от колдовства, чародейства и беснования;
 • помогает в нищете и безденежье.

Святой помогает людям, которые потеряли смысл жизни. Он утешит в любой ситуации.

В молодые годы Тихон отличался взрывным характером, но сумел справиться с своими эмоциями, научился кротости. По этой причине к нему часто обращаются несдержанные люди, проявляющие агрессию.

Святитель поможет избавиться от разного рода зависимости: алкогольной, наркотической и др.

Девушки часто возносят святителю молитвы о замужестве.

Правила моления

Стоит понимать, что молясь, человек вступает в диалог с Всевышним. Чтобы процесс не превратился в бессмысленный ритуал, надо придерживаться определенных рекомендаций:

 • убрать комнату, отключить все бытовые приборы, создающие шум;
 • настроиться на нужный лад, отбросить мирские заботы;
 • подготовить икону святителя и святой Троицы, зажечь перед ними свечи;
 • опуститься на колени, перекреститься;
 • прочесть сначала Отче наш и Символ веры, а потом обратиться со священными словами к святителю;
 • молитву проговаривать тихо, не спеша, с осознанием ее смысла.

Важно посещать каждое воскресенье службу в храме, давать милостыню нуждающимся. Стоит исповедоваться и причаститься. Молящийся должен иметь сильную веру, иначе прошение останется не услышанным. К обращению можно добавлять собственные слова. Главное, чтобы они шли от чистого сердца.

Особой силой отличается молитва святителю, совершенная в дни его памяти. Они приходятся на 19 июля и 13 августа.

Священные тексты

Творя молитву Тихону Задонскому, человек обращается через него к Господу. Важно верить в его милосердие и помощь.

От безнадежности

Уныние — один из смертных грехов. Это следствие малой веры человека. Сегодня от такого неприятного состояния страдает множество людей. К нему приводят различные жизненные ситуации. От греха нужно избавляться, полностью извлекать из своей души. Молитва от уныния Тихону Задонскому содержит такие слова:

О, великий Угодниче Божий и преславный Чудотворче, Святителю отче наш Тихоне! Со умилением преклонше колена и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, хвалим, славим и величаем прославльшаго тя Бога, и нам недостойным показавшаго в тебе велию милость, и всеусердно, верою и любовию чтущий святую память твою, молим тя: принеси молитву нашу к вся содержащему и спасающему человеколюбцу Господу, Емуже ты ныне с лики Ангел и со всеми Святыми предстоиши, да утвердит во святей Своей православной Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, пастырем ея да даст святую ревность попечения о спасении вверенных им людей — право верующия соблюдати, слабый и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. И паки припадающе, с упованием, якоже чада отца нам суща, молим тя, Святителю Тихоне, веруем бо, яко ты, на небесех живый, любиши ны тою же любовию, еюже вся ближняя твоя возлюбил еси, внегда пребывати тебе на земли, испроси у всемилостиваго Господа и всем нам подати дар коемуждо благопотребен и вся, яже к животу временному и вечному полезная, мира умирение, градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возстановление, заблуждающим на путь истины возвращение, подвизающимся в делех благих укрепление, благоделающим преспеяние, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, наставником ведение и благочестие, неведущим вразумление, сирым, неимущим и убогим помощь и заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствование, отшедшим блаженное упокоение. Сих всех, наипаче, проси нам, Святче Тихоне, у Щедродавца Бога, яко имый велие к Нему дерзновение: тебе бо стяжахом приснаго заступника и теплаго молитвенника о нас пред Господем, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

https://www.youtube.com/watch?v=F59ym20XhyY

Уныние часто перерастает в депрессию, которую психологи признали болезнью. Она требует лечения, а также постоянного наблюдения специалистов. Но главный способ преодолеть депрессивное состояние — искренняя и ревностная молитва.

Об излечении

Сильная молитва святителю помогает избавиться от слепоты, неизлечимых болезней. К нему обращаются в случаях душевных расстройств, при панических атаках и иных расстройствах нервной системы. Задонского взывают о помощи, используя такую молитву:

О всехвальный Святителю и Угодниче Христов, отче наш Тихоне! Ангельски пожив на земли, ты яко Ангел благий явился еси и в дивнем твоем прославлении.

Веруем от всея души и помышления, яко ты, благосердый наш помощниче и молитвенниче, твоими неложными ходатайствы и благодатию, обильно дарованною тебе от Господа, присно способствуещи нашему спасению.

Приими убо, ублажаемый Угодниче Христов, и в час сей наша недостойная моления: свободи ны твоим заступлением от облегающаго нас суесловия и суемудрия, неправоверия и зловерия человеческаго.

Потщися, скорый о нас предстателю, благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да прибавит Своя великия и богатыя милости на нас грешных и недостойных рабех Своих, да уврачует Своею благодатию неисцельныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениих наших и да избавит ны вечных мук и огня геенскаго; всем же верным людем Своим да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие поживше во всяком благочестии и чистоте, сподобимся со Ангелы и со всеми Святыми славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

О душевнобольных

Тихон при жизни был примером духовного подвига. Весь его молитвенный труд сделал епископа очень сильным. В церковных книгах существуют записи о чудесных исцелениях душевнобольных после обращения к епископу.

Больной, одержимый бесами, или его родные могут читать молитву Задонскому. Она поможет очистить и просветлить разум. Нечистая сила не сможет существовать в таких условиях и покинет больного.

Молитвенное обращение в этом случае должно содержать такие слова:

Отец наш Тихон, восхваляем тебя! Ты угодник Христовый, святитель Божий! Бытие твое подобно ангельскому, подобно ангелу ты явился и даровал людям надежду. Направляем тебе свою веру и мысли свои благие. Благосердие твое, помощь твоя наши души спасает. Ходатайствуй о нас перед Господом, проси для нас спасения душевного.

Услышь наши мольбы недостойные, будь милостив к нам, заступись за нас. Одари нас мудростью, убереги от зловерия человеческого, защити нас от деяний и помыслов недобрых. Помоли о нас перед Господом, подаруй нам силу великую, милость благую. Обращаются к тебе грешные и недостойные рабы Божьи (имена), просим об исцелении язв наших телесных и душевных.
Избави нас от ран на телах наших. Пусть растворят слезы умиления и сокрушения каменные сердца наши. Вразуми нас о покаянии, избави от вечных мук и огня геенского. Пусть верным людям будет дарован мир и тишина, здравие и спасение, успех в делах, людей добрых на пути, благочестие и чистоту. Молимся тебе и воспеваем образ твой.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.

От колдовства

Святой при жизни боролся за чистоту веры. Он противостоял ложным верованиям, язычеству, не был сторонником суеверий. Часто проводил беседы с прихожанами, вел обличительные проповеди. Многие сегодня обращаются к черной и белой магии. Чтобы защитить себя от их проявлений, читают молитву Тихону Задонскому от колдовства. Звучит она так:

О святителю, отче наш Тихоне! Услыши нас и потщися благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас, грешных и недостойных рабех Своих (имена), да уврачует Своею благодатию неисцельныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениях наших и да избавит ны от вечных мук и огня геенскаго, да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение, да тако сподобимся, со Ангелы и со всеми святыми, славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Эти священные слова помогут также алкозависимым. Их может читать сам больной для исцеления или кто-то из родных.

Чтобы выйти замуж

Сам Тихон вел аскетичную жизнь, но опекал своих прихожан. Переживал также об установлении крепких семейных отношений, поэтому девы и сегодня просят святого, чтобы дал им достойного мужа. В этом случае поможет такая молитва:

О великий угодниче Божий и преславный чудотворче святителю отче наш Тихоне! Со умилением припадающе к иконе твоей, молим тя: принеси молитву нашу к человеколюбцу Господу, да дарует же с долгоденствием душевное же и телесное здравие рабам Божиим (имена) и прихожанам святаго храма сего, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас, грешных и недостойных рабех Своих, да растворит окаменелыя сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениях наших и да избавит ны от вечных мук и огня геенского, да поем и славим неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое отеческое заступление, во веки веков. Аминь.

Загрузка…

/5 молитв Тихону Задонскому для исцеления души и тела

Подписаться Будьте в курсе новинок нашего сайта

Источник: https://duhmaga.ru/molitva/tihonu-zadonskomu.html

Молитвы Тихону Задонскому: самые сильные

Задонский тихон молитва

Христианский святой, Тихон Задонский, известен своими трудами на духовные темы, строгий аскет и молитвенник, непримиримый борец с языческими традициями, и в то же время обладающий кротостью и смирением по отношению к вере Христовой, еще при жизни обрел славу чудотворца и целителя. После его кончины, Тихон Задонский был канонизирован, признан святым и чудотворцем, защитником христиан, небесным покровителем монахов и миссионеров.

О чем молятся святому тихону задонскому?

Святой Тихон много и истово молился, обладал даром провидца. Окружающих он удивлял своим даром чудотворения. И сегодня, многие люди обращаются в молитве к Тихону Задонскому о помощи и исцелении и помощь эта приходит.

Святителю Тихону Задонскому молятся, чтобы он помог обрести кроткий нрав и усердие в благих делах, смирение и миролюбие.

К нему обращаются в молитве об исцелении болезней, в том числе и душевных, от депрессий и беснования, пагубных пристрастий, в том числе от табакокурения, алкоголизма и наркомании.

Текст молитвы

О, великий Угодниче Божий и преславный Чудотворче, Святителю отче наш Тихоне!

Со умилением преклонше колена и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, хвалим, славим и величаем прославльшаго тя Бога, и нам недостойным показавшаго в тебе велию милость, и всеусердно, верою и любовию чтущий святую память твою, молим тя: принеси молитву нашу к вся содержащему и спасающему человеколюбцу Господу, Емуже ты ныне с лики Ангел и со всеми Святыми предстоиши, да утвердит во святей Своей православной Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, пастырем ея да даст святую ревность попечения о спасении вверенных им людей — право верующия соблюдати, слабый и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

И паки припадающе, с упованием, якоже чада отца нам суща, молим тя, Святителю Тихоне, веруем бо, яко ты, на небесех живый, любиши ны тою же любовию, еюже вся ближняя твоя возлюбил еси, внегда пребывати тебе на земли, испроси у всемилостиваго Господа и всем нам подати дар коемуждо благопотребен и вся, яже к животу временному и вечному полезная, мира умирение, градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возстановление, заблуждающим на путь истины возвращение, подвизающимся в делех благих укрепление, благоделающим преспеяние, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, наставником ведение и благочестие, неведущим вразумление, сирым, неимущим и убогим помощь и заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствование, отшедшим блаженное упокоение.
Сих всех, наипаче, проси нам, Святче Тихоне, у Щедродавца Бога, яко имый велие к Нему дерзновение: тебе бо стяжахом приснаго заступника и теплаго молитвенника о нас пред Господем, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение.

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Тихону Задонскому Чудотворцу об исцелении

Тихон Задонский вел аскетический образ жизни и был скромен, но его дар чудотворца невозможно было скрыть. Слава о Святителе Тихоне как о чудотворце и молитвеннике распространилась по Руси еще при его жизни.

Большому количеству верующих, святитель помог исцелиться и обрести зрение, даровал возможность ходить, тем кто не вставал с постели, излечивал и другие тяжелые недуги больных людей. При молитве Тихону Задонскому об исцелении и сейчас больше количество верующих излечиваются от тяжелых болезней.

Молитва Тихону Задонскому от колдовства

Тихон Задонский вел просветительскую работу среди населения об искоренении традиций язычества и установлении веры христианской на Руси. Он был яростным противником язычества и колдовства, вел обличительные проповеди и увещевания.

Его духовная борьба с магией велась с помощью бесед с прихожанами и молитв. После его кончины, люди стали обращаться за защитой к нему с помощью молитвы от колдовства.

Сам факт того, что эта молитва дошла до наших дней, говорит об ее эффективности.

Молитва о душевнобольных

Особую силу имеют молитвы Тихону Задонскому при исцелении душевных болезней. Больной одержимый бесами, может обрести помощь Святителя Тихона, при обращении к нему самого больного или его близких.

Главное, чтобы сам больной и люди, которые помогают ему бороться с недугом, хотели и верили в чудодейственную силу молитвы и совместно боролись с духом нечистым, соблюдая христианские обряды и заповеди. Молиться надо обязательно перед образом святого Тихона.

Святитель еще при жизни учил духовному подвигу и молитве, и настаивал на ежедневном молитвенном труде, который только в этом случае позволял избавиться от тяжелых недугов, в том числе и беснования. Молитва очищала и просветляла молящегося и создавала невыносимые условия для нечистой силы и болезнь оставляла его.

Молитва о замужестве

Хотя сам Святитель Тихон Задонский вел аскетический образ жизни, но был милосерден к прихожанам и ратовал за здоровый образ жизни и установлению крепких семейных отношений. До сих пор считается, что Святитель Тихон покровительствует семьям, и женщины обращаются в молитве к Тихону Задонскому о замужестве, и он помогает им обрести хороших добропорядочных мужей.

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.