Молитва богородице о беременности

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва богородице о беременности

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ, Целительнице, подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Молитва

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему.

По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице

Прослушать:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

Тропарь, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

См. также: РОДЫ

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитвы Пресвятой Богородице при беременности: самые сильные

Молитва богородице о беременности

Самое главное состояние женщины – это время её беременности и ожидания чуда: появление ребенка на свет. Это особое духовное состояние, сопряженное не только со счастливым ожиданием, но и время тревог и забот о здоровье будущего человечка. Поэтому в такое время необходимо обращаться с молитвами к Господу нашему или читать молитвы Пресвятой Богородице при беременности.

В православном мире принято, чтобы женщина, ожидающая ребёнка, обязательно молилась о своем ожидаемом ребёнке, поэтому все будущие мамы обращаются в мыслях и молитвах своих к образу Богоматери, которая и сама при жизни была любящей матерью. С древних пор на Руси женщина перед родами должна была обязательно сходить в церковь и получить благословение. Будущая мама обязательно произносила перед образом молитву Пресвятой Богородице о сохранении беременности.

Как молиться Божьей Матери о помощи в беременности и родах?

Будущей маме необходимо приходить в храм во время ожидания ребенка и просить свою покровительницу, Деву Марию о благополучном разрешении беременности и о здоровье будущего чада.

Молитвы совершаются в уединении, отрешившись от земных хлопот и скорбей. Слова, произносимые беременной женщиной, должны быть чистыми и искренними.

Молитвы к Богородице во время беременности – это не только духовное очищение просящей, но и невидимая связь, разговор с будущим ребёнком.

Если беременная неважно чувствует себя, то вовсе необязательно идти в церковь, можно обратиться к Божьей Матери и дома, главное – искренне верить в помощь и благословение её.

Молитва беременной женщины Богородице

Молитва богородице о беременности

Беременность представляет собой особенное время, но не лишь в психологическом и физическом отношении, но также и в духовном.

Даже несмотря на, то насколько далеко продвинулась вперед наука, ни один ученый до сих пор не может сказать каким образом всего на всего из нескольких клеток за 9 месяцев формируется маленькая жизнь, которая имеет не только свой уникальный характер, но и душу в том числе.

Однако не каждая женщина способна при нынешней экологии без каких-либо трудностей выносить плод, которые порой для него представляют значительную угрозу.

И когда врачи не в силах ничем помочь, будущей матери может прийти на вспоможение молитва Феодоровской Божьей Матери при беременности. Узнать же более подробно о том, когда лучше всего читать молебнь и какую помощь она оказывает поможет нижеприведенный источник.

Молитва Пресвятой Богородице о беременности

Произнесение прошения к Божественным силам искренне и от чистого сердца может творить настоящие чудеса. Помимо этого, молебное обращение способно придать спокойствия будущей матери и выступить в качестве оберега, укрепляющего ее душевное состояние, которое как известно является одним из главных компонентов, влияющих на благоприятное вынашивание ребенка.

Сама молитва Богородице во время беременности может произноситься не только по специально составленному тексту, но и своими словами, ибо сила ее действия напрямую зависит от искренности с которой возносит молебен православный верующий.

Следует отметить, что главной заступницей всех благочестивых христианских супруг считается Пресвятая Дева. К ней как правило, взывают о вспоможение в следующих ситуациях:

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

 • для дарования здравия малышу;
 • при наличии проблем с зачатием ребенка;
 • для защиты материнского чрева от всяких невзгод;
 • дабы вынашивание дитя прошло спокойно и завершилось удачным разрешением в родах;
 • помогает вселить надежду и случит оберегом от воздействия невольного сглаза или даже колдовской напасти;
 • для придания сил матери в вынашивании своего чада;
 • также прочтение молебни-оберега для будущей матери поможет выносить ребенка весь положенный срок.

Так же читайте:  Молитва на послушание

Произнесение молитвенного прошения не требует каких-либо особых усилий, но при этом она как раз-таки в состоянии преподнести женщинам именно, то что им необходимо, то бишь равновесие души и спокойствие.

Когда и как лучше всего произносить молитвенное прошение

Особенных же условий для вознесения молебного обращения нет, православные жены могут в любое удобное время, когда только ощутят необъяснимую ничем тревогу, признак недоброго сглаза или же просто дабы получить успокоение, следует многократно произнести слова, обращенные к Царице Небесной. Призывая ее на вспоможение, женщина получит не только уверенность, но и самый сильный оберег.

Однако следует помнить, что перед началом произнесения молитвословия необходимо приобрести в церковной лавке чудотворный лик Девы Марии, который станет оберегом для будущей матери на все, то время пока она будет вынашивать ребенка, а также окажет свое покровительство в удачном исходе при родах.

К тому же образ Пречистой Девы может стать вашей заступницей, если ее лик повесить над кроваткой дитя.

Одними из наиболее сильных молитвенных обращений к Богоматери, помогающих в наиболее трудных ситуациях с зачатием, лучше всего произносить согласно церковному календарю в ее праздничные дни, а именно:

 • Успение Пречистой Девы;
 • Введение во храм Божьей Матери;
 • Рождество Царицы Небесной;
 • Благовещение Пресвятой Богоматери;
 • Покрова Пречистой Девы.

Текст молитвы Божьей Матери во время беременности:

«О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою (имя), приди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостью и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ее беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце.

И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, униженнейшей рабе Твоей, разрешиться от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Услышь, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня.

Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюся и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех, призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь».

Молитва беременной женщины Богородице

Источник: //tolkovanie.info/molitva-beremennoj-zhenshhiny-bogoroditse/

Молитва для беременных

Молитва богородице о беременности

Рождение ребенка – это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Молитва о благополучном вынашивании здорового плода

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

«Всемогущий Господи Всевышний, Создатель всего видимого и невидимого в окружающем мире! К Тебе, Отцу Всемилосердному, мы живущие прибегаем, потому что именно ты род людской создал, с мудростью глубокой из земли тело наше сотворив да вдохнув в нас душу из Своего Духа. Твоей премудрости угодно было, чтобы через жену и мужа род человеческий преумножался.

Ты возжелал людей благословить, чтобы множились они и росли. О, Отче Всевышний! Прославляю и славлю имя Твое за милосердие и за все сделанное для нас. Благодарю Тебя и за то, что по твоей воле я сама создана и за то, что в супружестве ты меня благословил и чрева плод мне послал. Это твой дар, твоя милость.

Потому к тебе одному, Господи, я обращаюсь с мольбой и сердцем смиренным, чтобы сохранен был плод и ребенок мой благополучно в мир пришел. О, Боже, понимаю я, что путь ты человеческий назначаешь, и мы не вправе его самостоятельно выбирать. Потому и я, Раба Божья (собственное имя) предаю себя в руки твои и молю о твоем милосердии. Пошли нам с мужем отраду и радость.

Дитя, рожденное, мы клянемся к тебе его привести. И вместе с ним мы все будем тебе верно служить и прославлять тебя. Аминь».

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

«О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй меня, Рабу Божью (собственное имя), сохрани меня от всяких опасностей и болезней. Вспомни, о Благословенная в женах, о той радости, которую ты испытывала, когда младенца Иисуса под сердцем носила. Так даруй свою помощь мне и помоги удачно выносить ребенка моего долгожданного, а затем разрешится от бремени благополучно.

Позволь мне пережить всю ту радость рождения дитя и как можно быстрее забыть о болях с этим связанных. Спаси мой плод от возможной гибели и меня смерти в час разрешения. Услышь, Пресвятая Богородица, смиренную мольбу мою и даруй мне свою благодать. Не устыдись моего упования на милосердие твое великое. Я сподоблюсь познать, что ты истинная Матерь милосердия.

Прославлять я все время тебя буду. Аминь».

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

«Блаженная Старица, Матрона Московская, я, Раба Божья (собственное имя) с просьбой сердечной. Ниспошли благополучно разрешиться от бремени и пошли мне здорового ребенка. Только не переноси мои грехи на него, позволь мне самой в них покаяться перед Господом Богом. Не наказывай малыша моего за мою грешную жизнь, ведь все прегрешения совершались мной по неразумению. Аминь».

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Звучит она так:

«О, Пресвятая Богородице, любящая людей и не оставляющая нас в земной жизни. К тебе возношу молитву утешения. Со страхом душевным и верною любовью, Пресвятая Богородица, проси Господа нашего, сына своего дать нам спасение, чтобы смогли мы рождать чад Господу во благоугождение.

Проси простить нам все наши прегрешения, по неразумению свершенные да соблюсти нас в чистоте смирения, чтобы жили мы в надежде о Христовом спасении. Пусть дарует нам Всевышний на земле утешение. Пресвятая Богородица, сохрани нас под сенью милости Твоей.

Молюсь я тебе, Раба Божья (собственное имя) о помощи в родах. Спаси меня от какой либо напасти и от смерти преждевременной отврати. Дай мне благодатное прозрение, силу дай не совершать прегрешения, позволь приобрести чистоту душевную. Всей душой в тебя верую, услышь меня и благостью своей одари.

Я прославлять буду Святую Троицу в надежде сподобиться Небесного царствия. Аминь».

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

«Господи Боже, прошу Тебя и во всех своих прегрешениях, ранее свершенных раскаиваюсь. Молюсь и по совести жить бесконечно стараюсь. Не допусти, чтобы кто-то сглазил беременность мою и навредил ребенку моему. Воля твоя и твой запрет. Аминь».

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Ее текст такой:

«Господи Всевышний, Всесильный и Всемилостивый, благослови меня, Рабу Божью (собственное имя), в чреве своем будущую жизнь вынашивающую. Поддержи меня во всякую минуту и во всякий час. Крест мой креститель, спаси мою душу от недоброго. Убереги мое чрево от злых взглядов. Аминь!»

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

«Воззываю с молитвой к тебе, Небесная Владычице, Пресвятая Богородице. Только ты являешься утешительницей в печалях моих. Только к тебе я могу принести мои слезы и воздыхания, только ты вымолишь прощения у Господа за мои грехи, только ты сможешь защитить меня от беззаконий.

Услышь стенание душевное мое, утешь меня и помилуй в горестях моих, защити в бедах и напастях, избавь от озлобления на людей, а также всяких недугов, от враг видимых и невидимых, смири вражду вокруг меня, дай избавления от клеветы человеческой. А также от всех плохих привычек освободи меня.

Укрой меня под сенью милости Твоей, Пресвятая Божья Мать, даруй мне покой и радость, помоги получить от грехов очищение. Будь мой заступницей, Пресвятая Богородица, свою жизнь я тебе вручаю, будь мне по жизни надеждой, кровом и помощью. Пусть твое заступление принесет мне радость и утешение.

О, Великая Владычице Царства Небесного! Всякий кто прибегает за помощью к тебе, без нее не остается. Верую и надеюсь, сподоблюсь я прославлять тебя и непрестанно молиться о спасении своей души. Аминь».

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве.

Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным.

Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

«О, блаженная Святая Мать Матрона, услышь меня и прими всех нас, грешных, молящихся и взывающих к тебе. Ты привыкла выслушивать всех страждущих и скорбящих к помощи твоей прибегающих и оказывать помощь им в их делах земных.

Да не оскудеет милосердие твое к нам недостойным, мятущимся в суетном мире этом никогда. Даруй нам Матушка Матрона утешение и сострадание в скорби нашей душевной и в болях телесных. Исцели все наши болезни и избавь нас от греховных дьявольских искушений.

Помоги с гордостью нести свой житейский Крест, помоги снести вся жизненные тяготы, выпавшие на мою долю. Дай силы в трудные минуты сохранить в душе образ Божий и веру православную до конца дней сохранить.

Помоги по окончанию жизни достигнуть Царства Небесного вместе с теми, кто в течение своей жизни угождал Богу и прославлял его. Аминь».

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

«О, Святой и Великий Николай Чудотворец, ты всех страждущих поддерживал при жизни и продолжаешь это делать, находясь в Царстве Небесном.

Я, Раба Божья (собственное имя) обращаюсь к тебе за помощью, услышь меня и дай знак милости своей. Умоли Господа простить мне все мои прегрешения, свершенные по неразумению собственному.

Помоги мне выносить своего ребенка и обрести счастье материнства. Аминь».

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

«Пресвятая Богородица, Мать Господа нашего Иисуса Христа, прошу Тебя помилуй Рабу Божью (имя дочери) и помоги ей разрешится от бремени своего благополучно.

О, всемилостивая и добрая Владычице небесная Богородица, приди на помощь дочери моей, окажи ей поддержку в непростое для нее время. Только от тебя помощи жду для своей кровиночки.

К образу твоему припадаю и молю защиты у Всевышнего для дочери своей. Ты, Пресвятая Богородица будь к ней милостива и не оставь ее в трудный час. Аминь».

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

«Отче наш, Великий Спаситель Всемогущий и Всемилостивый. Я Раб Божий (собственное имя) к тебе обращаюсь и на тебя уповаю. Прошу помощи для своей дочери, Рабы Божьей (имя дочери).

Не дай ей уйти ей с пути верного, огради ее от зла и темных сил, пошли встречи ей светлые и дружбу верную. Дай ей сил благополучно выносить ребенка и родить здорового малыша.

Прошу поддержки для нее и в будущем, благодарю тебя за каждый прожитый свой день и прославляю имя Твое Святое. Аминь».

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Молитва мужа за беременную жену

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

«Господи Милостивый и Всемогущий, услышь меня Раба Божьего (собственное имя). Я муж жены своей искренний и любящий, молю о помощи для нее.

Помоги Рабе Божьей (имя жены) в период вынашивания ребенка, укрепи ее силы духовные и телесные силы, не позволь навредить ей злым людям.

Благослови, Господи, плод, который в ее чреве находится, сохрани его до того часа, когда суждено ему появиться на свет. Пошли к ней, Господи, Ангела Своего, чтобы он все время был рядом с ней и поддерживал ее. Аминь».

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:

«Пресвятая Дева Мария, Мать нашего Спасителя прошу тебя о здравии Рабы Божьей (имя невестки). Помоги ей легко пережить роды и родить здорового ребенка. Даруй ей познать счастливое материнство и воспитывать в страхе Божьем свое чадо, прославляя святое имя Господа нашего. Будь милостива к ней, не дай ей свернуть с пути истинного, укрепи ее силою Божьей. Аминь».

Источник: //psy-magic.org/molitvy/865-molitva-dlya-beremennyh.html

Молитва о беременности

Молитва богородице о беременности

: 01.08.2016 :0

Нам часто задают вопросы – какие нужно читать молитвы для сохранениябеременности? Как молиться Матроне о беременности? Какие существуют молитвы обеременности и зачатии?

Ниже мы расскажем Вам, какие молитвы помогут успешно выносить ребенка, какиемолитвы помогут зачать ребенка, и каким святым нужно молиться, чтобызабеременеть, а какие, чтобы произошло чудо деторождения.

Во все времена, у последователей всех религий беременные женщины имели особый статус. Период зарождения новой маленькой жизни наделяет женщину особой духовной чистотой и очищает ее от прежних грехов. Но бывает и так, что беременность никак не приходит, врачи разводят руками и ставят неутешительные диагнозы, а близкие люди советуют молиться. Не нужно относиться к этим советам скептически, ведь кто, как не Всевышний, может совершить чудо? Ежедневно огромное количество людей молится Господу и Святым угодникам, и их молитвы не остаются без ответа. И просьбы о даровании детей, о беременности составляют немалую часть этих молитв.

Как молиться о беременности? Молитвы о беременности могут быть как каноническими, так и идущими от сердца, высказанными своими словами. Но для любой молитвы самое главное – это искренность и смирение перед волей Божьей.

Молитвы о даровании детей могут быть обращены и напрямую к Господу, ведь не случайно новорожденного ребенка часто называют даром Божьим.
Молитва супругов о даровании детей
«Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя.

Будь милостив, Господи, к молитве нашей, воспомяни закон Твой об умножении рода человеческого и будь милостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же установленное.

Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего – сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества в предуказание тайны единения Христа с Церковью.

Призри, Милосердный, на нас, рабов Твоих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на нас милость Твоя, да будем плодовиты и да увидим мы сыны сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное по милости Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки. Аминь».

С просьбами о наступлении зачатия обращаются и к Пресвятой Богородице, ведь Ей ведомы все наши чаяния о детях и об их судьбе, и именно к Ней обращена главная молитва о беременности.

Молитва Божьей матери о даровании детей

«О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение. Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь».

Есть несколько икон Богородицы, которые считаются «женскими», помогающими в женских делах. Этим иконам молятся о супружестве, о семейном счастье, и, конечно же, о наступлении беременности и о легких родах, а также о здоровье детей.

Молитвы о наступлении беременности

Молиться о наступлении беременность в результате чуда и по Божьему дару следует особенно сильно и часто Николаю Чудотворцу. Считается, что этот святой является “ответственным” именно за чудеса и если Вы верите, что Вам нужно именно чудо, то молите Святого Николая об этом с помощью молитвы.

Пожалуй, самая известная икона помогающая беременным – это Помощница в родах. Этот образ известен уже несколько веков и является одной из самых чтимых икон Богоматери. Перед иконой Помощница в родах молятся о зачатии, о легком течении беременности и о родах без трудностей и осложнений, а также о здоровье новорожденного малыша.

Феодоровская икона Божьей Матери известна с XII века и почитается как чудотворная. Среди сотворенных ею чудес особое место занимает помощь по молитвам о зачатии.

И в наши дни известно много случаев, когда бездетные пары, уже отчаявшиеся и потерявшие надежду стать родителями, после молитв к Феодоровской иконе узнавали, что у них будет ребенок.

Молитва иконе Млекопитательница, как видно из названия, также помогает в делах, связанных с беременностью и кормлением грудью. Образ этот известен на Руси с XIV века, и с того же времени прославился чудесной помощью в наступлении беременности.

Грузинская икона Божьей Матери также известна как помогающая забеременеть, а также молитвы к ней помогают в исцелении от многих болезней.

Икона Взыграние Младенца была явлена в конце XVIII века и с того времени прославлена как великая святыня, молитва перед которой помогает излечиться от бесплодия и забеременеть. Иконе Взыграние Младенца молятся также о здоровье новорожденного ребенка.

Каким Святым нужно молиться о беременности?

Молитва Матроне Московской помогает очень многим людям. Существует множество свидетельств о том, что молитва о беременности к Матроне Московской действительно помогает зачать ребенка, даже если врачи говорят, что нет никаких шансов.

Молитва Матроне о беременности и деторождении текст

“О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.”

Также напоминаем Вам, что наш церковный магазин поможет Вам найти множество других православных товаров, а также даже купить храмовые иконы!

Источник: //ortodoxshop.ru/blog/molitvy-o-beremennosti/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.